Vandaag gezien: Routekaart CO2-neutraal van Aedes RGS beschrijft 4 scenario's: Maximaal Isoleren binnen schil; Maximaal isoleren + zonnepanelen; NOM en BENG.
Monitoren op energiegebruik en materiaalgebruik.
CO2-emissie wordt bepaald door emissies als gevolg van energiegebruik in de gebouwen en de CO2-emissie van ingrepen die aan gebouwen wordt gedaan. De ingreep en resultaat moeten leiden tot een optimale balans in -reductie.

leercirkel.nl/wp-content/uploa

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!