Ik ga het hier maar eens proberen voor als twitter straks is overgenomen door Elon Musk

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!