Follow

Het valt me meer en meer op dat er in de aanhef van veel publicaties Rusland wordt geduid als waarschijnlijke schuldige van veelal vervelende situaties, maar dat de uiteindelijke conclusie is dat het bewijs niet onomstotelijk valt vast te stellen….
finding-voices.blogspot.com/20

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!