Follow

Politiek, koningshuis, prinses Mabel allemaal betrokken bij meer immigratie plannen George Soros
De Open Society Foundations van George Soros en zijn puppet prinses Mabel en met hulp van VN-liefje Koningin Maxima beschouwt hij Nederland als sleutelland in de
indignatie.nl/2019/10/02/polit

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!