Follow

Erdogan veroordeeld Bin Salman in historische toesprak VN terwijl onze maxima en regering slijmen
Er is nu een jaar verstreken en Jamal Khashoggi wacht nog steeds op gerechtigheid
De Nederlandse koningin was volgens VN-rapporteur Agnès Callamard ‘medeplichtig’ aan de moord door erover te zwijgen in h
indignatie.nl/2019/10/02/erdog
-Arabië

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!