Hoi. Eens even uitzoeken hoe dit allemaal werkt :) nieuwe dingen zijn altijd leuk!

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!