Follow

eerder "Unacceptable" door Helene Schouten tegengekomen. Vroeg me af waar het naar refereerde over D66 en Gerrymandering, dus zocht ernaar.

Het enge aan Baudet is D66
boycotholland.wordpress.com/20

Gaat deels over het gevaar van districtenstelsel. Ugh het idee "het is versnippert dus we doen X" lijkt populair, and lijkt mij antidemocratisch.. :/

Trouwens dat ding over Bush, Gore en Nader is dubieus of het ook zo gebeurt is.. VS heeft ook vaak lage opkomst en andere oorzaken die ook meetellen. Maar goed *in principle* had het gekunt.

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!