Follow

Buitenhof: Maarten Feteris, president van de Hoge Raad 

Over een oud arrest die een precedent over zorgvuldigheid gezet heeft. Toestand in Polen ook benoemt.

In eerste deel, Ed Nijpels over het klimaatakkoord.

vpro.nl/buitenhof/kijk/aflever

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!