Anything you post online will probably survive longer than you do...

Like if you read this in 2114
Boost if you read this in 2321

@fribbledom It might survive, but that doesn't mean anyone will read it.

Follow

@tfb @fribbledom machine learning kan er zo'n beetje nu al iets mee doen...

Geschiedschrijvers gaan machine learning gebruiken, vraag de AI wat voor persoon een willekeurig account is, en krijg een inschatting gebaseerd op het lezen van alle tekst en gerelateerde context.

Oh.. dat word dan natuurlijk ook toegepast op whatever er dan publiekelijk toegankelijk is...

Mij niet duidelijk over welk tijdsbestek je dit moet verwachten.. Tussen dit jaar en 30 jaar...

@jasper @fribbledom I hope that social sciences get more rigorous over the next few decades, not less so. But you might be right, that could be a technique they'll use.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!