📰 De ideologie van Forum voor Democratie | Matthijs Rooduijn (2019/03/21)
stukroodvlees.nl/de-ideologie-
Duidelijk uit alleen dit al:
* aanval tegen alles dat links is (geen argument ingedient)
* aanval uberhaupt tegenstand tegen de FvD zou kunnen leveren.(i.e. de kartel) (ditto)
journalisten
* (niet in artikel)sindsdien ook rechter uitspraken aangevallen.
* tribalisme "wij hebben gebrek aan zelfvertrouwen"
(de externe gevaren voeden dit ook)
* xenophobie, anti-immigratie

* Oh en dat idiote "afgod" idee, actief tegen klimaatverandering ageren. Trouwens Paas Eiland had geen manie. Wel hebben slavendrijvers veel mensen gekidnapt.

Denk dat mensen "herkauwen" bijvoorbeeld door op straat buitenlanders te haten, soms als manier om niet aan eigen problemen te denken. De aanval op lelijke architectuur ook als "herkauw mogenlijkheid" dient.

Show thread
Follow

Volgens Kees Boonman is "niet eng of ingewikkeld" om Thierry Baudets toespraken te vergelijken met de jaren dertig.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!