RT @zaligzoet
Na alle berichten over bedreigde en onthoofde leraren, anti-homoseksualiteit statements, het willen verbieden van beledigingen en tekeningen, het gerommel over abortus was het genoeg. En deed ik mijn verhaal over opgroeien in een streng christelijk milieu. vrij-links.nl/nanette/waarom-w

Follow

@systeemkabouter ik vind het toch een slecht idee om artikel 23 denederlandsegrondwet.nl/id/vk aan te passen dat mensen zelf niet onderwijs kunnen invullen. Lijkt me een belangrijke manier dat mensen zichzelf van de wanen van de maatschappij kunnen losmaken..

Er staat al in dat er wetten mogen zijn om de kwaliteit te onderhouden. Ik ben er op zijn hoogst voor een dag lesplicht per week via een algemene school te doen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!