Follow

Dit twitter draadje van @lennardpierey@twitter.com is wel handig, zag een paar ervan maar had de context niet door.

nitter.fdn.fr/lennardpierey/st

(plaatje niet in het draadje)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!