@gvenk GEFELICITEERD :-) zo nu ben ik nummer 1 die je hier feliciteert

Goedemorgen, achtergrond maar oranje maken vandaag?

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!