Follow

Het valt mij op (of ik ben nu er pas op gaan letten) dat het aantal (gewapende) overvallen van winkels en supermarkten is toegenomen in Amsterdam. Zelfs rustige nikszeggende plekken zoals de Baarsjes bijv.: at5.nl/artikelen/211632/overva

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!