@ligthert
Het was verkocht met leugens.
Politici liegen 'by default'.

Het was altijd bedoeld om de NSA (en Israel WTF?!) complete *ongefilterde* toegang te geven tot al onze communicatie.
De sleepwet was bedoeld om de deur 'op een kier' te zetten.

De 'restricties' die de .nl overheid zichzelf oplegde is alleen maar voor window dressing (om het te verkopen aan het NL volk).

Jezelf afhankelijk maken van een buitenlandse mogendheid (voor de volledige feed) ...
What could possibly go wrong?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!