Follow

Fixed a cache problem on the server and updated this instance to v1.6.1

@mastodon Hallo Mastodon, ben jij de admin en zo ja, hoe ben jij op dit briljante idee gekomen?

Groetjes Frank

@mastodon Ik vraag dit omdat ik een aantal groepen beheer op Facebook en zeker wil weten dat het een goed idee is over te stappen naar Mastodon.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!