Follow

Er zijn een aantal bekende issues met Mastodon v1.3.1 - laat het weten mocht je hier last van hebben, laat het ons weten! github.com/tootcafe/discussion

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!