Follow

There was a few hours outage for mastodon.nl because of a filled up HDD. Should be fixed now.

@mdbraber I see mastodon.nl is still on 3.0.1. Time to upgrade to 3.1.2? Many improvements, plus some important security fixes.

@mdbraber Heb je al stappen gezet om mastodon.nl duurzamer te maken qua financiering? Ik zou graag hier actiever worden maar ben wat terughoudend omdat ik niet weet of de server langdurig blijft bestaan en ik dus mijn account/identiteit en content kan verliezen. Net als mstdn.nl destijds.

@metbril voorlopig financier ik het zelf, maar ik sta open voor anderen die het willen overnemen. Ik ben me heel bewust van het feit dat anderen hier hun identiteit hebben, dus zal nooit zomaar stoppen.

@mdbraber @metbril misschien leuk om in een non-profit / social enterprise achtig iets onder te brengen? Tis een te mooi domein om niet goed neer te zetten.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!