Follow

OK - dat was een eerste vuurdoop in "hoe run ik een instance" inclusief helaas wat downtime. So far lijkt het allemaal weer te werken, maar ik ben nog bezig om te bekijken hoe een instance als deze het meest betrouwbaar gedraaid kan worden. Alle tips, suggesties en ideeen zijn natuurlijk welkom!

@frank da's interessant. Ik weet wel dat er een mailinglist is en irc

@mdbraber irc. Bedoelde ik ook. Dat is toch een moeilijke naam voor chatgroep ;-)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!