Follow

De lijn tussen een vulnerability melden en acquisitie blijkt soms flinterdun.

@stevenroose niet zelden wordt de melding van een vulnerability gevolgd door "...en voor zoveel euro lossen we het voor je op..."

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!