@WandelStock we zijn er een beetje aan gewend met die grote schuren vol in de wind; het is niet de eerste keer

@mrb

Mooi. Bij mij was ooit ook een schuurdak in zijn geheel weggewaaid, duurde tot mij tot in mei totdat er een nieuw dak op zat.

Op naar de volgende storm!

@WandelStock ik wil deze zomer het dak in z'n geheel vervangen, dus tot die tijd moet ie het nog even uithouden ;-)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!