Follow

@vc4all Is het een idee om in de serverlijst een indicatie van 'drukte' op te nemen? Of de rustigste bovenaan te zetten o.i.d.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!