Follow

@mdbraber Is er een upgrade te verwachten van mastodon.nl van 3.0.1 naar 3.1.4 ?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!