Huidige vaccinatiesnelheid in NL is ongeveer ~ 3 miljoen mensen / jaar.

Follow

@sacha NOS bericht van vandaag gedeeld door aantal dagen dat we bezig zijn vermenigvuldigd met het aantal dagen in een jaar 😃

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!