Follow

So... what's the sensible way to backup my android phone?

no root (yet, this is the reason I need a backup now)

dont want a google account signin based solution.

adb backup does not work anymore (deprecated)

@mrb

bij de keuze van de apps die ik installeer moet minimaal 1 vereiste zijn dat de app-data gebackupped kan worden, deze backup ik in een folder met andere app-backups en die gaan weer via usb-otg naar een stikkie

Software die je kunt backuppen:
Subway Tooter (Mastdon)
Flamingo (Twitter)
Tasker
Aegis (2fa)
Aquamail (email)
Gallerij (foto album)
GPS- test (waypoints)
KeepassDX (keepass variant)
Threema (messenger)
xBrowserSync (bookmarks)

List my apps maakt een lijst van geinstalleerde apps

@WandelStock ik neig naar een syncthing gebaseerde oplossing, maar zou het liever iets slimmer willen doen.

lineageos heeft of had een tool 'seedvault' die precies lijkt op wat ik in mijn hoofd heb, maar status daarvan is me wat onduidelijk en of het uberhaupt werkt op andere ROMS

github.com/seedvault-app/seedv

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!