Follow

RT @acc_ict@twitter.com
Aankomende zaterdag zijn wij met onze , Continuous Delivery ook te vinden bij @NLLGG@twitter.com Zien we je daar?

nllgg.nl/bijeenkomst/20190921

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!