Follow

Wat doe jij in/met ? Kom het bij ons vertellen 👉 HTTPS://nllgg.nl/sprekers

Lid van een community en zin om die te representeren, kan ook! 👉 HTTPS://nllgg.nl/hallo-communi
---
RT @fransvanberckel@twitter.com
De @nllgg staat altijd open voor nieuwe onderwerpen en sprekers. Dus wil je een eigen track invullen? Mail de programmacommissie met jouw aanmelding of eventuele vragen ... nllgg.nl/bijeenkomst/20191116
twitter.com/fransvanberckel/st

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!