Follow

Aankondiging gemist? Dan bij deze nog een keertje! Morgen, vanaf 10:00 in Utrecht: en bij de Nederlandse Linux Gebruikers Groep. Toegang uiteraard gratis. Gewoon komen dus. 😎 nllgg.nl/bijeenkomst/20191116

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!