Follow

RT @LibreOfficeNL
Voor alle talenten in onze gemeenschap:
in 2020 bestaat 20 (oorsprong OOo) danwel 10 (start huidige vorm) jaar. Reden voor een feestlijk .. ?!
Daarvoor is een gestart.
(Oops - je hebt nog maar enkele dagen..)

blog.documentfoundation.org/bl

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!