Follow

Je kan 🐧 en op ontzettend veel manieren gebruiken. 💪 Bij het beveiligen van je huis. Of om muziek te maken. Foto's bewerken. En nog veel meer. Wil je weten hoe? Kom dan naar onze bijeenkomst. 18 januari, vanaf 10:00 aan de Tamboersdijk 9 in . [1/2]

Dit zijn de sessies:
-
-
- Linux Digital Audio Workstation ()
- Pimp je foto's op met
- : Home Lab server
-
-

ℹ️👉 nllgg.nl/bijeenkomst/20200118 [2/2]

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!