Follow

RT @fransvanberckel
Welke ethisch hacker heeft er een leuk verhaal voor een @NLLGG@twitter.com bijeenkomst?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!