Follow

Ben je afgelopen zaterdag bij onze bijeenkomst geweest? Laat ons weten hoe je het vond!

Als je zaterdag er nou niet bij kon zijn, zet dan alvast de eerstvolgende in de agenda. Die is 21 maart en we weten nu al dat het de moeite waard zal zijn. ;) nllgg.nl/bijeenkomst/20200321

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!