Follow

RT @LinuxNijmegen@twitter.activitypub.actor
Vanavond (dinsdag 11 februari) de 90e bijeenkomst van . Om 20:00 uur is er een presentatie over "Energietransitie en open source". Gratis toegang. Zie: linuxnijmegen.nl

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!