Follow

RT @venite@twitter.activitypub.actor
Leuk, ik mag 21 maart bij @NLLGG@twitter.com komen vertellen over de schone kunst van het bugs melden! nllgg.nl/bijeenkomst/20200321

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!