Follow

Vanavond bij : lightning talks en een quiz!
---
RT @LinuxNijmegen
Morgenavond (dinsdag 10 maart) de 91e bijeenkomst van . Om 20:00 uur zijn er drie korte Linux gerelateerde presentaties. Gratis toegang. Zie: linuxnijmegen.nl
twitter.com/LinuxNijmegen/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!