Follow

Op zaterdag 21 maart stond een bijeenkomst van de NLLGG in de planning. Door de bekend gemaakte maatregelen rondom het corona-virus, heeft het bestuur besloten om de bijeenkomst af te gelasten. Dat vinden we natuurlijk hartstikke jammer, want we hadden een fantastisch programma.

De programmacommissie zal met de sprekers af gaan stemmen, wanneer deze sessies alsnog aan bod gaan komen.

Voor de bijeenkomst in mei staat het programma al barstens vol, dus daar kan je je alvast op verheugen!
nllgg.nl/bijeenkomst/20200516

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!