Follow

RT @okoeroo
NLLGG Documentatie uit 1999 op een Cdrom. U weet wel, zo'n optische schijf van rond de 25 cm diameter.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!