Follow

Via dit overzicht kun je zien welke onafhankelijke nieuwsbronnen nu al decentraal te volgen zijn. En dat worden er elke dag meer!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!