Follow

Je kunt in Mastodon nu ook kiezen voor een schermweergave met maar 1 kolom (vergelijkbaar met Twitter). Ga hiervoor naar: 'Instellingen / Voorkeuren / Uiterlijk' en zet het vinkje uit voor de optie 'Geavanceerde webomgeving inschakelen'. Je krijgt dan je tijdlijn in 1 kolom weergegeven. Zie onderstaande afbeelding.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!