Follow

De snelstart-handleiding voor het gebruik van Mastodon is zojuist bijgewerkt. Zie: fediversum.nl/mastodon.

Mis je informatie stuur dan een persoonlijk bericht naar @bouwenaanbeter, zodat we het starten met Mastodon zo laagdrempelig mogelijk kunnen maken.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!