Follow

Goed nieuws! We hebben het volledige nieuwsaanbod van de website HoeZitHetNuEcht.nl inmiddels ook aangesloten op het decentrale sociale media-netwerk. Je kunt deze nieuwsbronnen hierdoor nu ook eenvoudig volgen via Mastodon.

Op @onafhankelijknieuws staan er alvast 80 alternatief nieuws-bronnen onder elkaar op een rijtje. Je kunt ze eenvoudig volgen door te klikken op het plusteken achter de nieuwsbron die jij interessant vindt.

Zie voor meer informatie: hoezithetnuecht.nl/hoezithetnu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!