Follow

We hebben inmiddels ook @alwareness en @deblauwetijger toegevoegd aan het alternatieve nieuwsaanbod. Die kun je nu ook volgen via Mastodon. Mis je nog interessante nieuwsbronnen, laat het ons weten!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!