Follow

Zojuist hebben we ook @potkaars@mastodon.social toegevoegd aan het overzicht van nieuwsbronnen. Mis je nog interessante onafhankelijke nieuwsbronnen in het overzicht, dan horen we dat graag.

mastodon.nl/web/accounts/72491

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!