Follow

Vandaag zijn ook de Up!Network berichten aangesloten op het decentrale nieuwsnetwerk. Je kunt ze volgen via: @upnetworknl

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!