Follow

In onze nieuwe blog praten we je bij over recente ontwikkelingen. De afgelopen maand hebben we de decentrale functionaliteiten verder uitgebreid. De evenementen-agenda, het boekenoverzicht en de dagelijkse nieuwsbrief van HoeZitHetNuEcht hebben we nu ook naar het decentrale nieuwsnetwerk gebracht. Dit is nu dus ook allemaal decentraal te volgen!

Verder zijn er weer diverse nieuwe Nederlandstalige en Engelstalige nieuwsbronnen toegevoegd aan het decentrale nieuwsaanbod. bouwenaanbeter.nl/2020/02/upda

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!