Follow

Nieuwe versie HoeZitHetNuEcht Reader gratis beschikbaar!

In de afgelopen maanden hebben we een nieuwe versie van de HoeZitHetNuEcht RSS-feed Reader ontwikkeld.

Naast de nieuws-tijdlijn is nu ook het blokkenoverzicht aan de Reader toegevoegd. Verder kunnen gebruikers voortaan zélf instellen welke nieuwsbronnen ze wel en niet willen zien. Je kunt de nieuwe versie vanaf nu gratis downloaden.

Lees er meer over in onze blog: bouwenaanbeter.nl/2020/05/vrij

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!