Follow

DE VERHAALLIJN VAN MARK RUTTE:

Nederland is weer in lockdown. Het verhaal van Mark Rutte en Hugo de Jonge wordt met de dag ongeloofwaardiger. We beschreven in een nieuw bericht de methoden en technieken die gebruikt worden om de lockdown te verkopen:

bouwenaanbeter.nl/2020/12/het-

En onderteken en deel vooral ook deze petitie van FVD tegen de lockdown. Alleen samen krijgen we onze vrijheid terug!

fvd.nl/teken-de-petitie

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!