Follow

Slecht nieuws: Bouwen aan Beter en HoeZitHetNuEcht gaan stoppen.

In dit bericht beschrijven we waarom we hiervoor hebben gekozen en wat dit betekent voor jou als volger en/of donateur. We vertellen welke diensten blijven en we verwijzen naar goede alternatieven die wel succesvol zijn geworden.

bouwenaanbeter.nl/2021/02/slec

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!