Follow

Nieuwe versie HoeZitHetNuEcht RSS-feed Reader is beschikbaar!

Je kunt nu zélf eigen nieuwsbronnen toevoegen (los van het HoeZitHetNuEcht-aanbod), waardoor je het overzicht nog meer kunt aanpassen aan je persoonlijke nieuwsbehoefte.

Daarnaast worden je favoriete nieuwsbronnen uit het blokkenoverzicht nu ook op de homepage weergeven, zodat je direct kunt zien of zij nieuwe berichten hebben gepost.

Een handig (en gratis!) hulpmiddel om eenvoudig nieuws te volgen!

bouwenaanbeter.nl/2021/06/nieu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!