Pinned toot

Ik oefen hier Nederlands.

Corrigeer me alstublieft als Ik iets verkeerds zeg!

Hartelijk bedankt!

Ik oefen hier Nederlands.

Corrigeer me alstublieft als Ik iets verkeerds zeg!

Hartelijk bedankt!

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!